இது எப்படி இருக்கு..!


“ஊழலை எதிர்ப்போம் என்று சொல்லி ஆரம்பிக்கப்பட்ட கட்சி இன்று ஊழலின் பயிற்சி பள்ளியாகிவிட்ட அவலம்.” இது எப்படி இருக்கு.

... அரசியலில் இது எல்லாம் சகஜம் அப்பா-…